Uudised ja teated

K Ä S K K I R I

Kehra                                                                                                             30.04.2020 nr. 15

Kehra Kunstidekooli õppetasust vabastamine  aprillikuus 2020. a

Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kuulutati välja riigis eriolukord ning Vabariigi Valitsuse 24.04.2020 korraldusega nr 132 “Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ muutmine” pikendati riigis eriolukorda kuni 17.05.2020 koroonaviiruse pandeemilise leviku tõkestamiseks.

Anija Vallavalitsuse 28.04.2020 korralduse nr 2-3/147 „Anija Vallavalitsuse ja Anija vallavalitsuse hallatavate asutuste töökorraldus koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks“ punkti 1 alusel jätkub eriolukorra aegne töökorraldus Kehra Kunstidekoolis kuni 17.05.2020 ja koolil tuleb korraldada õppetööd distants- ja koduõppe vormis.

Arvestades kooli õppekavade sisu/eripära ja õpilaste vanuselist struktuuri ei ole distantsõpe pikema ajaperioodi vältel väga tulemuslik. Nii pilli- kui ka kunstiõppe õppekava läbimisel on siiski vaja läbi viia individuaalseid kontakttunde. Kuna eriolukord riigis on kestnud alates 16.03.2020, siis kooli pedagoogide praktilise kogemuse järgi on kahekuuline periood liiga pikk, et muusika- ja kunstivaldkonna õpilased suudaksid vajalikud oskused ja teadmised omandada ainult distants- ja koduõppe meetodeid kasutades.

Eelnevat arvestades toimus aprillikuus 2020. a õppetöö 17.04.2020 (1 päev) ja ajavahemikel 27.-30.04.2020 (4 päeva). Kuna aprillikuus on toimunud õpe ainult osaliselt (viiel koolipäeval), siis ei ole mõistlik kooli õppetasu kohta arveid lastevanematele esitada aprilli 2020. a eest.

Anija Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 54 „Kehra Kunstidekooli õppetasude kinnitamine” (https://www.riigiteataja.ee/akt/402052019005) § 1 lõike 4 alusel on Kehra Kunstidekooli direktoril õigus õppenõukogu ettepanekul vabastada käskkirjaga õpilasi kooli õppetasust. Õppenõukogu on teinud õppetasust vabastamise ettepaneku oma elektroonilisel koosolekul 30. aprillil 2020. a. Lähtudes eeltoodust,

k ä s i n:

1. Vabastada Kehra Kunstidekooli kõik õpilased vastavalt käskkirja lisale 1 kooli õppetasust aprillikuu 2020. a eest.
2. Käskkiri avaldada kooli kodulehel ja edastada lastevanematele meili teel.
3. Käskkiri edastada valla raamatupidamisele.
4. Käskkirja kohta võib 30 päeva jooksul esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
5. Käskkiri jõustub teatavakstegemisest.

​​​​​​Ene Kerb

Kehra Kunstidekooli direktor